Yevgeniy Steblyanko

Name Yevgeniy Steblyanko
Location Czech Republic
Short Description Infrastructure Architect
Years as vExpert
Employer Kyndryl (IBM)
Blog https://thevirtualist.org/author/evgeniysteblyanko-com/
VMTN Profile Link EvgeniySt
LinkedIn Profile https://linkedin.com/in/ysteblyanko/
Expertise vSphere, NSX, vSAN
Achieved Certifications VCIX-DCV 2022, VCIX-NV 2023, vExpert 2018-2023, vExpert NSX 2020-2023, VCAP-DCV 2022, VCAP-NV 2023, VCP-DCV, VCP-NV

Yevgeniy's Badges

Special Honors Subprograms


vExpert NSX